محصولات پرند دارو

1 -متادون هایدروکلراید    2 -نوسکاپین بیس (صادراتی)   3 -نوسکاپین هایدروکلراید (صادراتی)      4 -پاپاورین هایدروکلراید (صادراتی)    5 -نالتروکسان بیس    6 -نالتروکسان هایدروکلراید   
7 -مرفین سولفات    8 -بوپرونورفین هایدروکلراید    9 -نوروکسی مورفون    10 -اکسی مورفون

Call Now Button